Japanese Club
Chào mừng bạn đến với cunghoctiengnhat.tk
chat_vui
Trộm avatar

Nhập vào Nick Y!m bạn muốn "chôm" Avatar :

ADMIN
thuytrinh08
Mr.children
aitakute
Lần truy cập thứ :
hidden hit counter
danh sách
facebooksite

500 chữ kanji thông dụng nhất

Go down

500 chữ kanji thông dụng nhất

Bài gửi by Admin on Wed Dec 07, 2011 6:37 pm

1 日 nhật mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo nichi, jitsu
2 一 nhất một, đồng nhất, nhất định ichi, itsu
3 国 quốc nước, quốc gia, quốc ca koku
4 十 thập mười juu, jiQ
5 大 đại to lớn, đại dương, đại lục dai, tai
6 会 hội hội họp, đại hội kai, e
7 人 nhân nhân vật jin, nin
8 年 niên năm, niên đại nen
9 二 nhị 2 ni
10 本 bản sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất hon
11 三 tam 3 san
12 中 trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu
13 長 trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng choo
14 出 xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui
15 政 chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo
16 五 ngũ 5 go
17 自 tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi
18 事 sự sự việc ji, zu
19 者 giả học giả, tác giả sha
20 社 xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha
21 月 nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực getsu, gatsu
22 四 tứ 4 shi
23 分 phân phân số, phân chia bun, fun, bu
24 時 thời thời gian ji
25 合 hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ
26 同 đồng đồng nhất, tương đồng doo
27 九 cửu 9 kyuu, ku
28 上 thượng thượng tầng, thượng đẳng joo, shoo
29 行 hành, hàng thực hành, lữ hành; ngân hàng koo, gyoo, an
30 民 dân quốc dân, dân tộc min
31 前 tiền trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền zen
32 業 nghiệp nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp gyoo, goo
33 生 sinh sinh sống, sinh sản sei, shoo
34 議 nghị nghị luận, nghị sự gi
35 後 hậu sau, hậu quả, hậu sự go, koo
36 新 tân mới, cách tân, tân thời shin
37 部 bộ bộ môn, bộ phận bu
38 見 kiến ý kiến ken
39 東 đông phía đông too
40 間 gian trung gian, không gian kan, ken
41 地 địa thổ địa, địa đạo chi, ji
42 的 đích mục đích, đích thực teki
43 場 trường hội trường, quảng trường joo
44 八 bát 8 hachi
45 入 nhập nhập cảnh, nhập môn, nhập viện nyuu
46 方 phương phương hướng, phương pháp hoo
47 六 lục 6 roku
48 市 thị thành thị, thị trường shi
49 発 phát xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn hatsu, hotsu
50 員 viên thành viên, nhân viên in
51 対 đối đối diện, phản đối, đối với tai, tsui
52 金 kim hoàng kim, kim ngân kin, kon
53 子 tử tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử shi, su
54 内 nội nội thành, nội bộ nai, dai
55 定 định thiết định, quyết định, định mệnh tei, joo
56 学 học học sinh, học thuyết gaku
57 高 cao cao đẳng, cao thượng koo
58 手 thủ tay, thủ đoạn shu
59 円 viên viên mãn, tiền Yên en
60 立 lập thiết lập, tự lập ritsu, ryuu
61 回 hồi vu hồi, chương hồi kai, e
62 連 liên liên tục, liên lạc ren
63 選 tuyển tuyển chọn sen
64 田 điền điền viên, tá điền den
65 七 thất 7 shichi
66 代 đại đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế dai, tai
67 力 lực sức lực ryoku, riki
68 今 kim đương kim, kim nhật kon, kin
69 米 mễ gạo bei, mai
70 百 bách trăm, bách niên hyaku
71 相 tương, tướng tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng soo, shoo
72 関 quan hải quan, quan hệ kan
73 明 minh quang minh, minh tinh mei, myoo
74 開 khai khai mạc, khai giảng kai
75 京 kinh kinh đô, kinh thành kyoo, kei
76 問 vấn vấn đáp, chất vấn, vấn đề mon
77 体 thể hình thể, thân thể, thể thao tai, tei
78 実 thực sự thực, chân thực jitsu
79 決 quyết quyết định ketsu
80 主 chủ chủ yếu, chủ nhân shu, su
81 動 động hoạt động, chuyển động doo
82 表 biểu biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn hyoo
83 目 mục mắt, hạng mục, mục lục moku, boku
84 通 thông thông qua, thông hành, phổ thông tsuu, tsu
85 化 hóa biến hóa ka, ke
86 治 trị cai trị, trị an, trị bệnh chi, ji
87 全 toàn toàn bộ zen
88 度 độ mức độ, quá độ, độ lượng do, to, taku
89 当 đương, đáng chính đáng; đương thời, tương đương too
90 理 lí lí do, lí luận, nguyên lí ri
91 山 sơn núi, sơn hà san
92 小 tiểu nhỏ, ít shoo
93 経 kinh kinh tế, sách kinh, kinh độ kei, kyoo
94 制 chế chế ngự, thể chế, chế độ sei
95 法 pháp pháp luật, phương pháp hoo, haQ, hoQ
96 下 hạ dưới, hạ đẳng ka, ge
97 千 thiên nghìn, nhiều, thiên lí sen
98 万 vạn vạn, nhiều, vạn vật man, ban
99 約 ước lời hứa (ước nguyện), ước tính yaku
100 戦 chiến chiến tranh, chiến đấu sen
101 外 ngoại ngoài, ngoại thành, ngoại đạo gai, ge
102 最 tối nhất (tối cao, tối đa) sai
103 調 điều, điệu điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu choo
104 野 dã cánh đồng, hoang dã, thôn dã ya
105 現 hiện xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình gen
106 不 bất bất công, bất bình đẳng, bất tài fu, bu
107 公 công công cộng, công thức, công tước koo
108 気 khí không khí, khí chất, khí khái, khí phách ki, ke
109 勝 thắng thắng lợi, thắng cảnh shoo
110 家 gia gia đình, chuyên gia ka, ke
111 取 thủ lấy, nhận shu
112 意 ý ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý I
113 作 tác tác phẩm, công tác, canh tác saku, sa
114 川 xuyên sông sen
115 要 yêu, yếu yêu cầu; chủ yếu yoo
116 用 dụng sử dụng, dụng cụ, công dụng yoo
117 権 quyền chính quyền, quyền uy, quyền lợi ken, gon
118 性 tính tính dục, giới tính, bản tính, tính chất sei, shoo
119 言 ngôn ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn gen, gon
120 氏 thị họ shi
121 務 vụ chức vụ, nhiệm vụ mu
122 所 sở trụ sở sho
123 話 thoại nói chuyện, đối thoại, giai thoại wa
124 期 kì thời kì, kì hạn ki, go
125 機 cơ cơ khí, thời cơ, phi cơ ki
126 成 thành thành tựu, hoàn thành, trở thành sei, joo
127 題 đề đề tài, đề mục, chủ đề dai
128 来 lai đến, tương lai, vị lai rai
129 総 tổng tổng số, tổng cộng soo
130 産 sản sản xuất, sinh sản, cộng sản san
131 首 thủ đầu, cổ, thủ tướng shu
132 強 cường, cưỡng cường quốc; miễn cưỡng kyoo, goo
133 県 huyện huyện, tỉnh ken
134 数 số số lượng suu, su
135 協 hiệp hiệp lực kyoo
136 思 tư nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy shi
137 設 thiết thiết lập, kiến thiết setsu
138 保 bảo bảo trì, bảo vệ, đảm bảo ho
139 持 trì cầm, duy trì ji
140 区 khu khu vực, địa khu ku
141 改 cải cải cách, cải chính kai
142 以 dĩ dĩ tiền, dĩ vãng I
143 道 đạo đạo lộ, đạo đức, đạo lí doo, too
144 都 đô đô thị, đô thành to, tsu
145 和 hòa hòa bình, tổng hòa, điều hòa wa, o
146 受 thụ nhận, tiếp thụ ju
147 安 an an bình, an ổn an
148 加 gia tăng gia, gia giảm ka
149 続 tục tiếp tục zoku
150 点 điểm điểm số, điểm hỏa ten
151 進 tiến thăng tiến, tiền tiến, tiến lên shin
152 平 bình hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường hei, byoo
153 教 giáo giáo dục, giáo viên kyoo
154 正 chính chính đáng, chính nghĩa, chân chính sei, shoo
155 原 nguyên thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc gen
156 支 chi chi nhánh, chi trì (ủng hộ) shi
157 多 đa đa số ta
158 世 thế thế giới, thế gian, thế sự sei, se
159 組 tổ tổ hợp, tổ chức so
160 界 giới thế giới, giới hạn, địa giới kai
161 挙 cử tuyển cử, cử động, cử hành kyo
162 記 kí thư kí, kí sự, kí ức ki
163 報 báo báo cáo, báo thù, báo đáp hoo
164 書 thư thư đạo, thư tịch, thư kí sho
165 心 tâm tâm lí, nội tâm shin
166 文 văn văn chương, văn học bun, mon
167 北 bắc phương bắc hoku
168 名 danh danh tính, địa danh mei, myoo
169 指 chỉ chỉ định, chỉ số shi
170 委 ủy ủy viên, ủy ban, ủy thác I
171 資 tư tư bản, đầu tư, tư cách shi
172 初 sơ sơ cấp sho
173 女 nữ phụ nữ jo, nyo, nyoo
174 院 viện học viện, y viện in
175 共 cộng tổng cộng, cộng sản, công cộng kyoo
176 元 nguyên gốc gen, gan
177 海 hải hải cảng, hải phận kai
178 近 cận thân cận, cận thị, cận cảnh kin
179 第 đệ đệ nhất, đệ nhị dai
180 売 mại thương mại bai
181 島 đảo hải đảo too
182 先 tiên tiên sinh, tiên tiến sen
183 統 thống thống nhất, tổng thống, thống trị too
184 電 điện phát điện, điện lực den
185 物 vật động vật butsu, motsu
186 済 tế kinh tế, cứu tế sai
187 官 quan quan lại kan
188 水 thủy thủy điện sui
189 投 đầu đầu tư, đầu cơ too
190 向 hướng hướng thượng, phương hướng koo
191 派 phái trường phái ha
192 信 tín uy tín, tín thác, thư tín shin
193 結 kết đoàn kết, kết thúc ketsu
194 重 trọng, trùng trọng lượng; trùng phùng juu, choo
195 団 đoàn đoàn kết, đoàn đội dan, ton
196 税 thuế thuế vụ zei
197 予 dự dự đoán, dự báo yo
198 判 phán phán quyết, phán đoán han, ban
199 活 hoạt hoạt động, sinh hoạt katsu
200 考 khảo khảo sát, tư khảo koo
201 午 ngọ chính ngọ go
202 工 công công tác, công nhân koo, ku
203 省 tỉnh tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh sei, shoo
204 知 tri tri thức, tri giác chi
205 画 họa, hoạch họa sĩ; kế hoạch ga, kaku
206 引 dẫn dẫn hỏa in
207 局 cục cục diện, cục kế hoạch kyoku
208 打 đả đả kích, ẩu đả da
209 反 phản phản loạn, phản đối han, hon, tan
210 交 giao giao hảo, giao hoán koo
211 品 phẩm sản phẩm hin
212 解 giải giải quyết, giải thể, giải thích kai, ge
213 査 tra điều tra sa
214 任 nhiệm trách nhiệm, nhiệm vụ nin
215 策 sách đối sách saku
216 込 -
217 領 lĩnh, lãnh thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực ryoo
218 利 lợi phúc lợi, lợi ích ri
219 次 thứ thứ nam, thứ nữ ji, shi
220 際 tế quốc tế sai
221 集 tập tập hợp, tụ tập shuu
222 面 diện phản diện, chính diện men
223 得 đắc đắc lợi, cầu bất đắc toku
224 減 giảm gia giảm, giảm gen
225 側 trắc bên cạnh soku
226 村 thôn thôn xã, thôn làng son
227 計 kê, kế thống kê; kế hoạch, kế toán kei
228 変 biến biến đổi, biến thiên hen
229 革 cách da thuộc, cách mạng kaku
230 論 luận lí luận, ngôn luận, thảo luận ron
231 別 biệt biệt li, đặc biệt, tạm biệt betsu
232 使 sử, sứ sử dụng; sứ giả, thiên sứ shi
233 告 cáo báo cáo, thông cáo koku
234 直 trực trực tiếp, chính trực choku, jiki
235 朝 triều buổi sáng, triều đình choo
236 広 quảng quảng trường, quảng đại koo
237 企 xí xí nghiệp, xí hoạch ki
238 認 nhận xác nhận, nhận thức nin
239 億 ức trăm triệu oku
240 切 thiết cắt, thiết thực, thân thiết setsu, sai
241 求 cầu yêu cầu, mưu cầu kyuu
242 件 kiện điều kiện, sự kiện, bưu kiện ken
243 増 tăng tăng gia, tăng tốc zoo
244 半 bán bán cầu, bán nguyệt han
245 感 cảm cảm giác, cảm xúc, cảm tình kan
246 車 xa xe cộ, xa lộ sha
247 校 hiệu trường học koo
248 西 tây phương tây sei, sai
249 歳 tuế tuổi, năm, tuế nguyệt sai, sei
250 示 thị biểu thị ji, shi
251 建 kiến kiến thiết, kiến tạo ken, kon
252 価 giá giá cả, vô giá, giá trị ka
253 付 phụ phụ thuộc, phụ lục fu
254 勢 thế tư thế, thế lực sei
255 男 nam đàn ông, nam giới dan, nan
256 在 tại tồn tại, thực tại zai
257 情 tình tình cảm, tình thế joo, sei
258 始 thủy ban đầu, khai thủy, nguyên thủy shi
259 台 đài lâu đài, đài dai, tai
260 聞 văn nghe, tân văn (báo) bun, mon
261 基 cơ cơ sở, cơ bản ki
262 各 các các, mỗi kaku
263 参 tham tham chiếu, tham quan, tham khảo san
264 費 phí học phí, lộ phí, chi phí hi
265 木 mộc cây, gỗ boku, moku
266 演 diễn diễn viên, biểu diễn, diễn giả en
267 無 vô hư vô, vô ý nghĩa mu, bu
268 放 phóng giải phóng, phóng hỏa, phóng lao hoo
269 昨 tạc qua, qua.. saku
270 特 đặc đặc biệt, đặc công toku
271 運 vận vận chuyển, vận mệnh un
272 係 hệ quan hệ, hệ số kei
273 住 trú, trụ cư trú; trụ sở juu
274 敗 bại thất bại hai
275 位 vị vị trí, tước vị, đơn vị I
276 私 tư tư nhân, công tư, tư lợi shi
277 役 dịch chức vụ, nô dịch eki, yaku
278 果 quả hoa quả, thành quả, kết quả ka
279 軍 quân quân đội, quân sự gun
280 井 tỉnh giếng sei, shoo
281 格 cách tư cách, cách thức, sở hữu cách kaku, koo
282 料 liệu nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu ryoo
283 語 ngữ ngôn ngữ, từ ngữ go
284 職 chức chức vụ, từ chức shoku
285 終 chung chung kết, chung liễu shuu
286 宮 cung cung điện kyuu, guu, ku
287 検 kiểm kiểm tra ken
288 死 tử tử thi, tự tử shi
289 必 tất tất nhiên, tất yếu hitsu
290 式 thức hình thức, phương thức, công thức shiki
291 少 thiếu, thiểu thiếu niên; thiểu số shoo
292 過 qua, quá thông qua; quá khứ, quá độ ka
293 止 chỉ đình chỉ shi
294 割 cát chia cắt, cát cứ katsu
295 口 khẩu miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ koo, ku
296 確 xác chính xác, xác lập, xác suất kaku
297 裁 tài may vá, tài phán, trọng tài sai
298 置 trí bố trí, bài trí, vị trí chi
299 提 đề cung cấp, đề cung tei
300 流 lưu lưu lượng, hạ lưu, lưu hành ryuu, ru
301 能 năng năng lực, tài năng noo
302 有 hữu sở hữu, hữu hạn yuu, u
303 町 đinh khu phố choo
304 沢 trạch đầm lầy taku
305 球 cầu quả cầu, địa cầu kyuu
306 石 thạch đá, thạch anh, bảo thạch seki, shaku, koku
307 義 nghĩa ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa gi
308 由 do tự do, lí do yu, yuu, yui
309 再 tái lại, tái phát sai, sa
310 営 doanh doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại ei
311 両 lưỡng hai, lưỡng quốc ryoo
312 神 thần thần, thần thánh, thần dược shin, jin
313 比 tỉ so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ hi
314 容 dung dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận yoo
315 規 quy quy tắc, quy luật ki
316 送 tống tiễn, tống tiễn, tống đạt soo
317 消 tiêu tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất shoo
318 銀 ngân ngân hàng, ngân lượng, kim ngân gin
319 状 trạng tình trạng, trạng thái, cáo trạng joo
320 輸 thâu thâu nhập, thâu xuất yu
321 研 nghiên mài, nghiên cứu ken
322 談 đàm hội đàm, đàm thoại dan
323 説 thuyết tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết setsu, zei
324 常 thường bình thường, thông thường joo
325 応 ứng đáp ứng, ứng đối, phản ứng oo
326 空 không không khí, hư không, hàng không kuu
327 夫 phu trượng phu, phu phụ fu, fuu
328 争 tranh đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh soo
329 身 thân thân thể, thân phận shin
330 優 ưu ưu việt, ưu thế, ưu tiên yuu
331 違 vi vi phạm, tương vi I
332 護 hộ bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ go
333 店 điếm cửa hàng, tửu điếm ten
334 土 thổ thổ địa, thổ công do, to
335 率 suất thống suất, xác suất, tỉ lệ suất sotsu, ritsu
336 士 sĩ chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ shi
337 算 toán tính toán, kế toán, toán học san
338 育 dục giáo dục, dưỡng dục iku
339 配 phối phân phối, chi phối, phối ngẫu hai
340 術 thuật kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật jutsu
341 商 thương thương mại, thương số shoo
342 収 thu thu nhập, thu nhận, thu hoạch shuu
343 武 vũ vũ trang, vũ lực bu, mu
344 州 châu tỉnh, bang, châu lục shuu
345 導 đạo dẫn đường, chỉ đạo doo
346 農 nông nông nghiệp, nông thôn, nông dân noo
347 構 cấu cấu tạo, cấu thành, cơ cấu koo
348 疑 nghi nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi gi
349 残 tàn tàn dư, tàn tích, tàn đảng zan
350 与 dữ, dự cấp dữ, tham dự yo
351 足 túc chân, bổ túc, sung túc soku
352 何 hà cái gì, hà cớ ka
353 断 đoạn, đoán phán đoán, đoạn tuyệt dan
354 真 chân chân lí, chân thực shin
355 転 chuyển chuyển động ten
356 楽 lạc, nhạc an lạc, lạc thú, âm nhạc gaku, raku
357 施 thi thực thi, thi hành shi, se
358 庁 sảnh đại sảnh choo
359 番 phiên thứ tự, phiên hiệu ban
360 害 hại có hại, độc hại, lợi hại gai
361 援 viện viện trợ en
362 究 cứu nghiên cứu, cứu cánh kyuu
363 可 khả có thể, khả năng, khả dĩ ka
364 起 khởi khởi động, khởi sự, khởi nghĩa ki
365 視 thị thị sát, thị lực, giám thị shi
366 副 phó phó, phó phòng fuku
367 線 tuyến dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến sen
368 急 cấp khẩn cấp, cấp cứu kyuu
369 例 lệ ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ rei
370 食 thực ẩm thực, thực đường shoku, jiki
371 補 bổ bổ sung, bổ túc ho
372 額 ngạch trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch gaku
373 証 chứng bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận shoo
374 館 quán đại sứ quán, hội quán kan
375 質 chất vật chất, phẩm chất, khí chất shitsu, shichi, chi
376 限 hạn giới hạn, hữu hạn, hạn độ gen
377 難 nan, nạn khó, nan giải, nguy nan; tai nạn nan
378 製 chế chế tạo sei
379 監 giam, giám giam cấm; giám đốc, giám sát kan
380 声 thanh âm thanh, thanh điệu sei, shoo
381 準 chuẩn tiêu chuẩn, chuẩn bị jun
382 落 lạc rơi, lạc hạ, trụy lạc raku
383 病 bệnh bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật byoo, hei
384 張 trương chủ trương, khai trương choo
385 葉 diệp lá, lạc diệp, hồng diệp yoo
386 警 cảnh cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ kei
387 技 kĩ kĩ thuật, kĩ nghệ gi
388 試 thí thí nghiệm, thí điểm shi
389 英 anh anh hùng, anh tú, anh tuấn ei
390 松 tùng cây tùng, tùng bách shoo
391 担 đảm đảm đương, đảm bảo tan
392 幹 cán cán sự, cán bộ kan
393 景 cảnh cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh kei
394 備 bị trang bị, phòng bị, thiết bị bi
395 防 phòng phòng vệ, phòng bị, đề phòng boo
396 南 nam phương nam nan, na
397 美 mĩ mĩ nhân, mĩ lệ bi
398 労 lao lao động, lao lực, công lao roo
399 谷 cốc thung lũng, khê cốc koku
400 態 thái trạng thái, hình thái, thái độ tai
401 崎 khi mũi đất -
402 着 trước đến, đáo trước, mặc chaku, jaku
403 横 hoành tung hoành, hoành độ, hoành hành oo
404 映 ánh phản ánh ei
405 形 hình hình thức, hình hài, định hình kei,gyoo
406 席 tịch chủ tịch, xuất tịch (tham gia) seki
407 域 vực khu vực, lĩnh vực iki
408 待 đãi đợi, đối đãi tai
409 象 tượng hiện tượng, khí tượng, hình tượng shoo, zoo
410 助 trợ hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ jo
411 展 triển triển khai, phát triển, triển lãm ten
412 屋 ốc phòng ốc oku
413 働 động lao động doo
414 佐 tá phò tá, trợ tá sa
415 宅 trạch nhà ở taku
416 票 phiếu lá phiếu, đầu phiếu hyoo
417 伝 truyền, truyện truyền đạt, truyền động; tự truyện den
418 福 phúc phúc, hạnh phúc, phúc lợi fuku
419 早 tảo sớm, tảo hôn soo, saQ
420 審 thẩm thẩm tra, thẩm phán, thẩm định shin
421 境 cảnh nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ kyoo, kei
422 況 huống tình huống, trạng huống kyoo
423 仕 sĩ làm việc shi, ji
424 条 điều điều khoản, điều kiện joo
425 乗 thừa lên xe joo
426 想 tưởng tư tưởng, tưởng tượng soo, so
427 渡 độ đi qua, truyền tay to
428 字 tự chữ, văn tự ji
429 造 tạo chế tạo, sáng tạo zoo
430 味 vị vị giác, mùi vị mi
431 念 niệm ý niệm, tưởng niệm nen
432 負 phụ âm, mang, phụ thương, phụ trách fu
433 親 thân thân thuộc, thân thích, thân thiết shin
434 述 thuật tường thuật. tự thuật jutsu
435 差 sai sai khác, sai biệt sa
436 族 tộc gia tộc, dân tộc, chủng tộc zoku
437 追 truy truy lùng, truy nã, truy cầu tsui
438 験 nghiệm thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm ken, gen
439 個 cá cá nhân, cá thể ko
440 若 nhược trẻ, nhược niên jaku, nyaku
441 訴 tố tố cáo, tố tụng so
442 低 đê thấp, đê hèn, đê tiện tei
443 量 lượng lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng ryoo
444 然 nhiên quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên zen, nen
445 独 độc cô độc, đơn độc doku
446 供 cung cung cấp, cung phụng kyoo, ku
447 細 tế tinh tế, tường tế, tế bào sai
448 授 thụ đưa cho, truyền thụ, giáo thụ ju
449 医 y y học, y viện I
450 衛 vệ bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh ei
451 器 khí khí cụ, cơ khí, dung khí ki
452 音 âm âm thanh, phát âm on, in
453 花 hoa hoa, bông hoa ka
454 頭 đầu đầu não too, zu, to
455 整 chỉnh điều chỉnh, chỉnh hình sei
456 財 tài tiền tài, tài sản zai, sai
457 門 môn cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn mon
458 値 trị giá trị chi
459 退 thoái triệt thoái, thoái lui tai
460 守 thủ cố thủ, bảo thủ shu, su
461 古 cổ cũ, cổ điển, đồ cổ ko
462 太 thái thái dương, thái bình tai, ta
463 姿 tư tư thế, tư dung, tư sắc shi
464 答 đáp trả lời, vấn đáp, đáp ứng too
465 末 mạt kết thúc, mạt vận, mạt kì matsu, batsu
466 隊 đội đội ngũ, quân đội tai
467 紙 chỉ giấy shi
468 注 chú chú ý, chú thích chuu
469 株 chu cổ phiếu -
470 望 vọng ước vọng, nguyện vọng, kì vọng boo, moo
471 含 hàm hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc gan
472 種 chủng chủng loại, chủng tộc shu
473 返 phản trả lại hen
474 洋 dương đại dương, tây dương yoo
475 失 thất thất nghiệp, thất bại shitsu
476 評 bình bình luận, phê bình hyoo
477 様 dạng đa dạng, hình dạng yoo
478 好 hảo, hiếu hữu hảo; hiếu sắc koo
479 影 ảnh hình ảnh; nhiếp ảnh ei
480 命 mệnh, mạng tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh mei, myoo
481 型 hình khuôn hình, mô hình kei
482 室 thất phòng, giáo thất shitsu
483 路 lộ đường, không lộ, thủy lộ ro
484 良 lương tốt, lương tâm, lương tri ryoo
485 復 phục phục thù, hồi phục fuku
486 課 khóa khóa học, chính khóa ka
487 程 trình trình độ, lộ trình, công trình tei
488 環 hoàn hoàn cảnh, tuần hoàn kan
489 閣 các nội các kaku
490 港 cảng hải cảng, không cảng koo
491 科 khoa khoa học, chuyên khoa ka
492 響 hưởng ảnh hưởng, âm hưởng kyoo
493 訪 phóng, phỏng phóng sự; phỏng vấn hoo
494 憲 hiến hiến pháp, hiến binh ken
495 史 sử lịch sử, sử sách shi
496 戸 hộ hộ khẩu ko
497 秒 miểu giây (1/60 phút) byoo
498 風 phong phong ba, phong cách, phong tục fuu, fu
499 極 cực cực lực, cùng cực, địa cực kyoku, goku
500 去 khứ quá khứ, trừ khử kyo, ko

_________________

Đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió 


                                Chốn giang hồ ắt hẳn lắm giai nhân 

avatar
Admin
Admin
Admin

Nam Zodiac Libra Chinese zodiac Buffalo
Tổng số bài gửi : 458
Điểm : 1348
Điểm : 14
Birthday : 04/10/1985
Join date : 28/03/2011
Age : 33
Đến từ : aichi_japan

Xem lý lịch thành viên http://cannguyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

thêm 500 từ nữa nhé.

Bài gửi by Admin on Wed Dec 07, 2011 6:40 pm

501 欧 âu châu âu oo
502 段 đoạn giai đoạn dan
503 管 quản ống, mao quản, quản lí kan
504 天 thiên thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường ten
505 非 phi phi nhân đạo, phi nghĩa hi
506 買 mãi mua, khuyến mãi bai
507 賞 thưởng giải thưởng, tưởng thưởng shoo
508 辺 biên biên, biên giới hen
509 競 cạnh cạnh tranh kyoo, kei
510 振 chấn chấn động shin
511 察 sát quan sát, giám sát, cảnh sát satsu
512 観 quan quan sát, tham quan kan
513 推 thôi giới thiệu, thôi tiến sui
514 易 dị, dịch dễ, dịch chuyển i, eki
515 移 di di chuyển, di động I
516 専 chuyên chuyên môn, chuyên quyền sen
517 衆 chúng quần chúng, chúng sinh shuu, shu
518 申 thân thân thỉnh (xin) shin
519 浜 banh bờ biển hin
520 深 thâm thâm sâu, thâm hậu shin
521 離 li tách li, li khai ri
522 督 đốc giám đốc, đôn đốc toku
523 白 bạch thanh bạch, bạch sắc kaku, byaku
524 帰 quy hồi quy ki
525 撃 kích công kích, tập kích geki
526 橋 kiều cây cầu kyoo
527 歩 bộ bộ hành, tiến bộ ho, bu, fu
528 材 tài tài liệu zai
529 識 thức nhận thức, kiến thức, tri thức shiki
530 雄 hùng thư hùng, anh hùng, hùng tráng yuu
531 達 đạt đạt tới, điều đạt, thành đạt tatsu
532 録 lục kí lục, đăng lục roku
533 討 thảo thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo too
534 春 xuân mùa xuân, thanh xuân shun
535 鮮 tiên sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiên sen
536 赤 xích đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự seki, shaku
537 効 hiệu hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu koo
538 被 bị bị, bị động, bị cáo hi
539 呼 hô gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào ko
540 悪 ác, ố hung ác, độc ác; tăng ố aku, o
541 右 hữu bên phải, hữu ngạn, cánh hữu u, yuu
542 根 căn gốc, căn bản, căn cứ kon
543 光 quang ánh sáng, nhật quang, quang minh koo
544 他 tha khác, tha hương, vị tha ta
545 渉 thiệp can thiệp, giao thiệp shoo
546 融 dung tan chảy, dung hòa, dung hợp yuu
547 針 châm cái kim, phương châm, châm cứu shin
548 満 mãn thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện man
549 兵 binh binh lính, binh lực hei, hyoo
550 修 tu tu sửa, tu chính, tu luyện shuu, shu
551 処 xử, xứ cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ sho
552 捕 bộ bắt, đãi bộ ho
553 積 tích tích tụ, súc tích, tích phân seki
554 河 hà sông, sơn hà ka
555 丸 hoàn tròn gan
556 編 biên đan, biên tập hen
557 師 sư giáo sư, tôn sư trọng đạo shi
558 歌 ca ca dao, ca khúc ka
559 森 sâm rừng shin
560 鉄 thiết sắt, thiết đạo, thiết giáp tetsu
561 並 tịnh xếp hàng hei
562 愛 ái yêu, ái tình, ái mộ ai 
563 青 thanh xanh, thanh thiên, thanh niên sei, shoo
564 責 trách khiển trách, trách cứ, trách nhiệm seki
565 単 đơn cô đơn, đơn độc, đơn chiếc tan
566 客 khách hành khách, thực khách kyaku, kaku
567 秋 thu mùa thu shuu
568 園 viên vườn, điền viên, hoa viên, công viên en
569 献 hiến hiến dâng, hiến tặng, hiến thân ken, kon
570 林 lâm lâm sản, lâm nghiệp rin
571 蔵 tàng bảo tàng, tàng trữ, tàng hình zoo
572 模 mô mô phỏng, mô hình mo, bo
573 系 hệ hệ thống, hệ số kei
574 券 khoán vé, chứng khoán ken
575 清 thanh thanh bạch, trong sạch sei, shoo
576 婦 phụ phụ nữ, dâm phụ fu
577 夜 dạ ban đêm, dạ cảnh, dạ quang ya
578 核 hạch hạt nhân, hạch tâm kaku
579 富 phú giàu, phú hào, phú hộ, phong phú fu, fuu
580 接 tiếp nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc setsu
581 城 thành thành phố, thành quách joo
582 販 phán bán, phán mại han
583 請 thỉnh thỉnh cầu, thỉnh nguyện sei, shin
584 久 cửu lâu, vĩnh cửu kyuu, ku
585 登 đăng trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục too, to
586 図 đồ bản đồ, đồ án, địa đồ zu, to
587 読 độc độc giả, độc thư doku, toku, too
588 益 ích lợi ích, hữu ích eki, yaku
589 黒 hắc đen, hắc ám koku
590 介 giới ở giữa, môi giới, giới thiệu kai
591 貿 mậu mậu dịch, trao đổi boo
592 脳 não bộ não, đầu não noo
593 候 hậu mùa, khí hậu, thời hậu koo
594 存 tồn tồn tại, bảo tồn, ôn tồn son, zon
595 号 hiệu phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu goo
596 吉 cát tốt lành, cát tường kichi, kitsu
597 除 trừ trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia jo, ji
598 旧 cựu cũ, cựu thủ tướng, cựu binh kyuu
599 超 siêu siêu việt, siêu thị, siêu nhân choo
600 健 kiện khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện ken
601 障 chướng chướng ngại shoo
602 左 tả bên trái, tả hữu, cánh tả sa
603 母 mẫu mẹ, phụ mẫu, mẫu thân bo
604 険 hiểm nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác ken
605 激 kích kích động, kích thích, kích hoạt geki
606 摘 trích hái, trích yếu teki
607 央 ương trung ương oo
608 批 phê phê bình, phê phán hi
609 座 tọa chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ za
610 弁 biện hùng biện, biện luận ben
611 催 thôi tổ chức, khai thôi, thôi thúc sai
612 児 nhi nhi đồng, hài nhi ji, ni
613 江 giang trường giang, giang hồ koo
614 給 cấp cung cấp, cấp phát kyuu
615 具 cụ công cụ, dụng cụ gu
616 殺 sát sát hại, sát nhân satsu, sai, setsu
617 飛 phi bay, phi công, phi hành hi
618 速 tốc tốc độ, tăng tốc soku
619 波 ba sóng, phong ba ha
620 階 giai giai cấp, giai tầng kai
621 友 hữu bạn hữu, hữu hảo yuu
622 苦 khổ khổ cực, cùng khổ ku
623 幅 phúc bề ngang fuku
624 劇 kịch kịch bản, vở kịch, kịch tính geki
625 司 ti, tư công ti, tư lệnh shi
626 周 chu chu vi, chu biên shuu
627 走 tẩu chạy soo
628 未 vị vị thành niên, vị lai mi
629 拡 khuếch khuếch đại kaku
630 週 chu tuần shuu
631 従 tùng phục tùng, tùy tùng, tòng thuận juu, shoo, ju
632 採 thải hái, thải dụng sai
633 否 phủ phủ định, phủ quyết hi
634 織 chức dệt shoku, shiki
635 舞 vũ vũ điệu, khiêu vũ bu
636 写 tả miêu tả sha
637 抜 bạt rút ra batsu
638 色 sắc màu sắc, sắc dục shoku, shiki
639 療 liệu trị liệu ryoo
640 突 đột đột phá, đột nhiên totsu
641 余 dư thặng dư, dư dật yo
642 火 hỏa lửa ka
643 越 việt vượt qua, việt vị etsu
644 攻 công tấn công, công kích koo
645 歴 lịch lí lịch, lịch sử, kinh lịch reki
646 完 hoàn hoàn thành, hoàn toàn kan
647 破 phá phá hoại, tàn phá ha
648 休 hưu hưu trí, hưu nhàn kyuu
649 船 thuyền thuyền sen
650 危 nguy nguy hiểm, nguy cơ ki
651 債 trái nợ, quốc trái, công trái sai
652 航 hàng hàng không, hàng hải koo
653 冷 lãnh lạnh, lãnh đạm rei
654 廃 phế tàn phế, hoang phế hai
655 盟 minh đồng minh, gia minh mei
656 庫 khố kho, xa khố, kim khố ko, ku
657 皇 hoàng hoàng đế koo, oo
658 占 chiêm, chiếm chiếm cứ sen
659 将 tướng tướng quân shoo
660 捜 sưu sưu tầm, sưu tập soo
661 厳 nghiêm tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng gen, gon
662 及 cập phổ cập kyuu
663 紀 kỉ thế kỉ, kỉ nguyên ki
664 故 cố cố tổng thống, lí do ko
665 装 trang trang phục, hóa trang, trang bị soo, shoo
666 就 tựu thành tựu shuu, ju
667 塁 lũy thành lũy rui
668 素 tố yếu tố, nguyên tố so, su
669 竹 trúc trúc chiku
670 異 dị dị bản, dị tộc, dị giáo I
671 薬 dược thuốc yaku
672 札 trát tiền giấy satsu
673 盛 thịnh thịnh vượng, hưng thịnh sei, joo
674 延 duyên trì hoãn en
675 馬 mã ngựa ba
676 遺 di sót lại, di tích, di ngôn, di vật i, yui
677 級 cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp kyuu
678 父 phụ phụ tử, phụ thân, phụ huynh fu
679 降 giáng, hàng giáng trần; đầu hàng koo
680 王 vương vương giả oo
681 講 giảng giảng đường, giảng bài koo
682 維 duy sợi dây I
683 顔 nhan nhan sắc, hồng nhan gan
684 均 quân quân bình, quân nhất kin
685 玉 ngọc ngọc gyoku
686 油 du dầu yu
687 喜 hỉ vui ki
688 類 loại chủng loại rui
689 等 đẳng bình đẳng, đẳng cấp too
690 芸 nghệ nghệ thuật, nghệ nhân gei
691 覚 giác cảm giác, giác ngộ kaku
692 静 tĩnh bình tĩnh, trấn tĩnh sei, joo
693 習 tập học tập shuu
694 標 tiêu mục tiêu, tiêu chuẩn hyoo
695 般 bàn, ban nhất ban han
696 夏 hạ mùa hè ka, ge
697 永 vĩnh vĩnh viễn, vỉnh cửu ei
698 興 hưng, hứng hưng thịnh, phục hưng; hứng thú koo, kyoo
699 羽 vũ lông vũ u
700 博 bác uyên bác haku, baku
701 迎 nghênh hoan nghênh, nghênh tiếp gei
702 禁 cấm cấm đoán, nghiêm cấm kin
703 短 đoản đoản mệnh, sở đoản tan
704 彼 bỉ anh ta hi
705 曲 khúc ca khúc kyoku
706 伸 thân dãn ra shin
707 継 kế kế tục kei
708 圧 áp áp lực, trấn áp atsu
709 績 tích thành tích seki
710 頼 lại ỷ lại rai
711 僚 liêu đồng liêu, quan liêu ryoo
712 厚 hậu nồng hậu, hậu tạ koo
713 替 thế thay thế, đại thế tai
714 背 bối bối cảnh hai
715 逆 nghịch phản nghịch gyaku
716 岩 nham đá tảng, nham thạch gan
717 陸 lục lục địa, lục quân riku
718 印 ấn in ấn, ấn tượng in
719 熱 nhiệt nhiệt độ, nhiệt tình netsu
720 香 hương mùi hương, hương thơm koo, kyoo
721 角 giác tam giác, tứ giác kaku
722 毎 mỗi mỗi mai
723 豊 phong phong phú hoo
724 輪 luân bánh xe, luân hồi rin
725 留 lưu lưu học, lưu trữ ryuu, ru
726 順 thuận tòng thuận, thuận tự jun
727 辞 từ từ vựng, từ chức ji
728 便 tiện thuận tiện ben, bin
729 散 tán, tản phấn tán, tản mát san
730 締 đế buộc tei
731 妻 thê thê tử sai
732 因 nhân nguyên nhân in
733 津 tân bờ biển shin
734 途 đồ tiền đồ to
735 罪 tội tội phạm, tội ác zai
736 則 tắc quy tắc, phép tắc soku
737 諸 chư chư hầu sho
738 志 chí ý chí, chí nguyện shi
739 源 nguyên nguồn, nguyên tuyền gen
740 湾 loan vịnh wan
741 踏 đạp dẫm lên too
742 払 phất trả tiền futsu
743 幸 hạnh hạnh phúc, hạnh vận koo
744 許 hứa cho phép, hứa khả kyo
745 略 lược tỉnh lược, xâm lược ryaku
746 固 cố ngoan cố, cố thủ ko
747 賛 tán tán đồng, tán thành san
748 星 tinh hành tinh, tinh tú sei, shoo
749 執 chấp cố chấp shitsu, shuu
750 善 thiện thiện ác, từ thiện zen
751 版 bản xuất bản han
752 精 tinh tinh lực, tinh túy sei, shoo
753 亡 vong diệt vong boo, moo
754 植 thực thực vật, thực dân shoku
755 崩 băng băng hoại hoo
756 戻 lệ quay lại rei
757 層 tầng hạ tầng, thượng tầng soo
758 聴 thính thính giả choo
759 適 thích thích hợp teki
760 属 thuộc phụ thuộc zoku
761 震 chấn địa chấn shin
762 宿 túc tá túc, kí túc xá shuku
763 押 áp ấn oo
764 脱 thoát giải thoát datsu
765 欠 khiếm khiếm khuyết ketsu
766 尾 vĩ cái đuôi bi
767 逮 đãi đuổi bắt tai
768 昭 chiêu sáng shoo
769 囲 vi chu vi, bao vây I
770 婚 hôn kết hôn, hôn nhân kon
771 旅 lữ lữ hành, lữ khách ryo
772 倍 bội bội thu, bội số bai
773 迫 bách áp bách, bức bách haku
774 浦 phổ cửa biển ho
775 闘 đấu đấu tranh, chiến đấu too
776 池 trì cái ao chi
777 像 tượng tưởng tượng, thần tượng zoo
778 貨 hóa hàng hóa ka
779 削 tước gọt, tước đoạt saku
780 寺 tự chùa ji
781 坂 phản cái dốc han
782 壊 hoại phá hoại kai
783 乱 loạn phản loạn, chiến loạn ran
784 帯 đới nhiệt đới, ôn đới tai
785 岸 ngạn hải ngạn gan
786 遣 khiển phân phát ken
787 緊 khẩn khẩn cấp, khẩn trương kin
788 努 nỗ nỗ lực do
789 練 luyện rèn luyện, luyện tập ren
790 康 khang kiện khang, khang trang koo
791 遅 trì muộn chi
792 棄 khí từ bỏ ki
793 刑 hình hình phạt, tử hình kei
794 宣 tuyên tuyên bố, tuyên cáo sen
795 避 tị tị nạn hi
796 著 trứ trứ danh, trứ tác cho
797 房 phòng phòng ở boo
798 塚 trủng đống đất -
799 勤 cần chuyên cần, cần lao kin, gon
800 服 phục y phục, cảm phục, phục vụ fuku
801 臨 lâm lâm thời rin
802 測 trắc đo đạc soku
803 惑 hoặc nghi hoặc waku
804 巨 cự to lớn, cự đại, cự phách kyo
805 昇 thăng thăng tiến, thăng thiên shoo
806 為 vi, vị hành vi; vị kỉ I
807 停 đình đình chỉ tei
808 遠 viễn viễn phương, vĩnh viễn en, on
809 軽 khinh khinh suất, khinh khi kei
810 兆 triệu triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12) choo
811 混 hỗn hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn kon
812 沖 xung ngoài khơi chuu
813 幕 mạc khai mạc, bế mạc maku, baku
814 賀 hạ chúc mừng ga
815 載 tải đăng tải sai
816 創 sáng sáng tạo soo
817 陣 trận trận mạc jin
818 暴 bạo, bộc bạo lực, bộc lộ boo, baku
819 倒 đảo đảo lộn too
820 普 phổ phổ thông fu
821 雑 tạp tạp chí, tạp kĩ zatsu, zoo
822 築 trúc kiến trúc chiku
823 徳 đức đạo đức toku
824 季 quý mùa ki
825 密 mật bí mật, mật độ mitsu
826 浮 phù nổi, phù du fu
827 令 lệnh mệnh lệnh, pháp lệnh rei
828 樹 thụ cây, cổ thụ ju
829 恵 huệ ân huệ kei, e
830 儀 nghi nghi thức gi
831 邦 bang liên bang hoo
832 犯 phạm phạm nhân han
833 償 thường bồi thường shoo
834 抑 ức ức chế yoku
835 絶 tuyệt đoạn tuyệt, tuyệt diệu zetsu
836 措 thố đặt, để so
837 爆 bộc bộc phát baku
838 刊 san tuần san, chuyên san kan
839 繰 sào -
840 貴 quý cao quý ki
841 庭 đình triều đình, gia đình tei
842 老 lão già, lão luyện roo
843 患 hoạn bệnh hoạn kan
844 底 để đáy tei
845 郵 bưu bưu điện yuu
846 旬 tuần 10 ngày jun
847 損 tổn tổn hại, tổn thương son
848 徒 đồ môn đồ, đồ đệ to
849 承 thừa thừa nhận shoo
850 恐 khủng khủng bố, khủng hoảng kyoo
851 齢 linh tuổi rei
852 隆 long cao quý ryuu
853 誌 chí tạp chí shi
854 択 trạch tuyển trạch taku
855 居 cư cư trú kyo
856 裏 lí đằng sau ri
857 駅 dịch ga eki
858 卒 tốt tốt nghiệp sotsu
859 傷 thương tổn thương, thương tật shoo
860 遊 du du hí, du lịch yuu, yu
861 雇 cố thuê, cố nông ko
862 併 tính thôn tính hei
863 需 nhu nhu yếu ju
864 抱 bão ôm, hoài bão hoo
865 掲 yết yết thị kei
866 更 canh canh tân koo
867 緩 hoãn hòa hoãn kan
868 描 miêu miêu tả byoo
869 汚 ô ô nhiễm o
870 招 chiêu chiêu đãi shoo
871 欲 dục dục vọng yoku
872 染 nhiễm ô nhiễm sen
873 葬 táng an táng soo
874 養 dưỡng dưỡng dục yoo
875 絡 lạc liên lạc raku
876 訳 dịch thông dịch, phiên dịch yaku
877 募 mộ mộ tập, chiêu mộ bo
878 複 phức phức tạp fuku
879 刻 khắc thời khắc koku
880 血 huyết tâm huyết ketsu
881 希 hi hi hữu, hi vọng ki
882 筋 cân gân cơ kin
883 契 khế khế ước kei
884 致 trí trí mạng chi
885 列 liệt cột, la liệt retsu
886 迷 mê mê hoặc, mê đắm mei
887 拠 cứ căn cứ, chiếm cứ kyo, ko
888 息 tức con trai, tử tức soku
889 奏 tấu diễn tấu soo
890 功 công công lao koo, ku
891 草 thảo thảo mộc soo
892 盤 bàn cái khay ban
893 板 bản tấm bảng han, ban
894 我 ngã bản ngã ga
895 射 xạ xạ thủ sha
896 触 xúc tiếp xúc shoku
897 秀 tú ưu tú, tuấn tú shuu
898 温 ôn ôn hòa, ôn tồn on
899 暮 mộ chiều tối bo
900 懸 huyền treo ken, ke
901 弱 nhược nhược điểm, nhược tiểu jaku
902 章 chương chương sách shoo
903 撤 triệt triệt thoái tetsu
904 納 nạp nộp noo, naQ, na, nan, too
905 痛 thống thống khổ tsuu
906 街 nhai phố xá gai, kai
907 笑 tiếu cười shoo
908 栄 vinh vinh quang, vinh hạnh ei
909 救 cứu cấp cứu, cứu trợ kyuu
910 願 nguyện tự nguyện, tình nguyện gan
911 探 thám do thám, thám hiểm tan
912 仲 trọng trọng tài chuu
913 裕 dụ giàu sang yuu
914 賃 nhẫm tiền thuê chin
915 扱 tráp đối xử -
916 了 liễu kết liễu, liễu giải ryoo
917 枠 cái khung -
918 秘 tất tất nhiên, tất yếu hi
919 鈴 linh cái chuông rei, rin
920 巻 quyển quyển sách kan
921 縮 súc co lại shuku
922 折 chiết bẻ gãy, chiết suất setsu
923 逃 đào đào tẩu too
924 詰 cật đóng hộp kitsu
925 雨 vũ mưa u
926 弾 đàn, đạn đánh đàn; viên đạn dan
927 宇 vũ vũ trụ u
928 鳥 điểu chim chóc choo
929 託 thác ủy thác taku
930 堂 đường thực đường, thiên đường doo
931 党 đảng đảng phái too
932 仏 phật phật giáo butsu
933 困 khốn khốn cùng kon
934 倉 thương nhà kho soo
935 互 hỗ tương hỗ go
936 節 tiết tiết mục setsu, sechi
937 絵 hội hội họa kai, e
938 届 giới đưa đến -
939 慎 thận thận trọng shin
940 慮 lự tư lự, khảo lự ryo
941 徴 trưng đặc trưng, tượng trưng choo
942 端 đoan đầu đoạn tan
943 肉 nhục thịt niku
944 枚 mai tờ mai
945 丁 đinh tei, choo
946 借 tá mượn, tá điền shaku
947 骨 cốt xương, cốt nhục kotsu
948 傾 khuynh khuynh đảo, khuynh hướng kei
949 還 hoàn hoàn trả kan
950 里 lí làng ri
951 束 thúc bó (hoa) soku
952 伴 bạn đi cùng han, ban
953 跡 tích dấu tích, vết tích seki
954 酒 tửu rượu shu
955 君 quân quân chủ, quân vương kun
956 奥 áo trong cùng oo
957 項 hạng hạng mục koo
958 躍 dược nhảy lên yaku
959 災 tai tai họa sai
960 焼 thiêu thiêu đốt shoo
961 閉 bế bế mạc, bế quan hei
962 夕 tịch tịch dương seki
963 促 xúc xúc tiến soku
964 群 quần quần chúng, quần thể gun
965 瀬 lại thác nước -
966 拒 cự cự tuyệt kyo
967 縄 thằng sợi dây joo
968 銭 tiền tiền bạc sen
969 律 luật luật pháp ritsu, richi
970 純 thuần đơn thuần, thuần khiết jun
971 簡 giản đơn giản kan
972 緒 tự tình tự sho, cho
973 贈 tặng hiến tặng zoo, soo
974 陽 dương thái dương yoo
975 預 dự gửi yo
976 夢 mộng mơ mu
977 燃 nhiên nhiên liệu nen
978 却 khước khước từ kyaku
979 掛 quải treo -
980 杉 sam cây sam -
981 揮 huy phát huy, chỉ huy ki
982 渋 sáp chát juu
983 称 xưng xưng tên, danh xưng shoo
984 控 khống khống chế koo
985 暫 tạm tạm thời zan
986 誘 dụ dụ dỗ yuu
987 依 ỷ ỷ lại i, e
988 曜 diệu ngày trong tuần yoo
989 妥 thỏa thỏa hiệp da
990 宗 tôn tôn giáo shuu, soo
991 殿 điện cung điện den, ten
992 奪 đoạt chiếm đoạt datsu
993 豪 hào hào kiệt, phú hào goo
994 紹 thiệu giới thiệu shoo
995 敬 kính kính yêu kei
996 貸 thải cho mượn tai
997 症 chứng chứng bệnh, triệu chứng shoo
998 購 cấu mua koo
999 顧 cố nhìn lại ko
1000 典 điển cổ điển, điển tích ten

_________________

Đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió 


                                Chốn giang hồ ắt hẳn lắm giai nhân 

avatar
Admin
Admin
Admin

Nam Zodiac Libra Chinese zodiac Buffalo
Tổng số bài gửi : 458
Điểm : 1348
Điểm : 14
Birthday : 04/10/1985
Join date : 28/03/2011
Age : 33
Đến từ : aichi_japan

Xem lý lịch thành viên http://cannguyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết